2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Celje
Gegorčičeva 5,
tel. 5 434 000, faks: 5 434 501
e-mail: infos@zd-celje.si
http://www.zd-celje.si

 

Direktor: prim. mag. Stanislav KAJBA,dr. med.

OE Osnovna zdravstvena dejavnost – vodja: Milan RAJTMAJER, dr. med.

OE Specialistična zdravstvena dejavnost - vodja: prim. mag. Stanislav KAJBA, dr. med.

OE Trženje zdravstvenih storitev vodja: asist. mag. Marjan HRUŠOVAR, dr. med.

Pomočnik direktorja za nemedicinske dejavnosti: Jože BLAZINŠEK, univ. dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Tanja VRANEŠEVIĆ ŽMAVC, dipl. med. sestra

Tajništvo: Nada MARTINČIČ

 

ZP Vojnik, Keršova ulica 1, tel.: 780 05 00, faks: 78 00 530

Predstojnica: prim. asist. Jana GOVC – ERŽEN, dr. med.

 

Urgenca (nujna zdravniška pomoč 24 ur): 5 434 211

Dežurna ambulanta (24ur): 5 434 511

Dežurna zobozdravstvena ambulanta: 5 434 371

Nujni hišni obiski: 5 434 211

Nenujni reševalni prevozi: 5 434 212

Zaposleni: 394

Zdravniki, zobozdravniki: 73

Zdravstvena nega: 184

(dipl.med.sestre/dipl.zdravstvenik,viš.med.sestre,sred.med.sestre/zdr.tehniki)

Zdravstveni delavci in sodelavci:62

Nezdravstveni delavci: 75

 

Delovne enote

Splošna medicina – predstojnik: Klemen POZNIČ, dr. med.

Medicina dela – predstojnik: Rudi ČAJAVEC, dr. med.

Pediatrija – predstojnica: Mojca JEREB KOSI, dr. med.

Razvojna ambulanta s pedopsihiatrom in nevrofizioterapijo – predstojnica: Marina PLANINŠEK-BOJOVIČ, dr. med.

Šolska medicina – predstojnica: Ksenija GOSTE, dr. med.

Pedopsihologija z logopedijo – predstojnica: mag. Marjana VELIKANJE

Zobozdravstvo – predstojnica: Marta TOME, dr. dent. med.

Pedontologija – predstojnica: Marta TOME, dr. dent. med.

Patronaža z nego – predstojnica: Magda BRLOŽNIK, vms

Urgentna medicina z NMP predstojnik: Rok MAČEK, dr. med.

Reševalna postaja – predstojnik: Branko KEŠPERT, diplomirani zdravstvenik

Kardiologija – predstojnik: prim. Janez TASIČ, dr. med.

Psihiatrija – predstojnik: Andrej VILČ, dr. med.

Dermatologija – predstojnica: Alenka KARAS ERKLAVEC, dr. med.

Pulmologija in alergologija – predstojnik: prim. mag. Stanislav KAJBA, dr. med.

Ginekologija – predstojnica: Tatjana BENČIČ TORBICA, dr. med.

Fiziatrija in fizioterapija – predstojnik: Miran ŠKORJANC, dr. med.

Rentgenologija in ultrazvok – predstojnik: Mladen MALINAR, dr. med.

Laboratorij– predstojnica: Mojca KOZMELJ, univ. dipl. inž.

 

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje, kot soustanoviteljice pa nastopajo še občine Vojnik, Štore in Dobrna.

ZD Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, skupaj skoraj 65.000 občanom. Specialistične in nekatere druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše celjske regije, ki šteje približno 240.000 ljudi. ZD Celje opravlja zdravstveno dejavnost na lokacijah Zdravstvenega doma v Celju in Zdravstvenih postaj Vojnik, Štore in Dobrna.

Večino dohodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za storitve na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije in šolske medicine, mentalne higiene, zdravljenja odvisnosti, fizioterapije, reševalne službe, patronažne dejavnosti, zobozdravstva in različnih specialističnih področjih, kot so interna medicina s kardiologijo, pulmologija z alergologijo, dermatologija, RTG in UZ dejavnost, psihiatrija, ginekologija, fizikalna medicina in rehabilitacija. Znaten del prihodka zavoda predstavlja dejavnost medicine dela, prometa in športa ter servisne dejavnosti drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti kot je laboratorij, RTG zob ter pranje in čiščenje prostorov.

Pomemben element poslovne politike zavoda v preteklem letu je bila skrb za kakovost zdravstvenih storitev tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v zavodu. Vsako pripombo in kritiko smo skrbno preverili in analizirali. Večina pritožb ali pripomb se v skladu z osnovnim namenom pritožbenih poti »4P« ZD Celje reši na nivoju delovnih enot.

Standard zdravstvenih storitev smo v preteklem letu zviševali z nabavo sodobne medicinsko tehnične opreme, z vlaganjem v obnovo prostorov in izobraževanjem kadrov.

 

Investicije v letu 2011

Tudi v letu 2011 je ZD nadaljeval z investicijskimi vlaganji v medicinsko, pohištveno in računalniško opremo, stavbno pohištvo, vozni park. Skupna vrednost planiranih investicijskih vlaganj je znašala 1.699.489 EUR.

Med najpomembnejšimi investicijami izpostavljamo digitalizacijo skeletnega in mamografskega aparata. Med večjimi investicijami pa so, poleg že omenjene digitalizacije skeletnega in mamografskega aparata, še zamenjava salonitne kritine v Zdravstveni postaji Štore, obnova prostorov zobozdravstvene preventive, menjave službenih vozil za patronažno dejavnost, dežurno službo, službo vzdrževanja.

Nahajate se na strani Zdravstvo | Zdravstveni dom Celje