2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000

Zdravstveni dom Celje

Gregorčičeva 5,

tel. 5 434 000, faks: 5 434 501

e-mail: infos@zd-celje.si

http://www.zd-celje.si

 

Direktor: prim. mag. Stanislav KAJBA,dr. med.

OE Osnovna zdravstvena dejavnost – vodja: Milan RAJTMAJER, dr. med.

OE Specialistična zdravstvena dejavnost - vodja: prim. mag. Stanislav KAJBA, dr. med.

OE Trženje zdravstvenih storitev vodja: asist. mag. Marjan HRUŠOVAR, dr. med.

Pomočnica direktorja za nemedicinske dejavnosti: Anica UŽMAH, dipl. ekon.

Pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege: Tanja VRANEŠEVIĆ ŽMAVC, dipl. med. sestra

Tajništvo: Nada MARTINČIČ

 

Urgenca (nujna zdravniška pomoč 24 ur): 5 434 211

Dežurna ambulanta (24 ur): 5 434 511

Dežurna zobozdravstvena ambulanta: 5 434 371

Nujni hišni obiski: 5 434 211

Nenujni reševalni prevozi: 5 434 212

Zaposleni: 381

Zdravniki, zobozdravniki: 83

Zdravstvena nega: 176

(dipl. med. sestre/dipl. zdravstvenik, viš. med. sestre, sred. med. sestre/zdr. tehniki)

Zdravstveni delavci in sodelavci: 57

Nezdravstveni delavci: 65

 

Delovne enote

Splošna medicina – predstojnik: Klemen POZNIČ, dr. med.

Medicina dela – predstojnik: Rudi ČAJAVEC, dr. med.

Pediatrija – predstojnica: Mojca JEREB KOSI, dr. med.

Razvojna ambulanta s pedopsihiatrom in nevrofizioterapijo – predstojnica: Marina PLANINŠEK-BOJOVIČ, dr. med.

Šolska medicina – predstojnica: Ksenija GOSTE, dr. med.

Pedopsihologija z logopedijo – predstojnica: mag. Marjana VELIKANJE

Zobozdravstvo – predstojnica: Marta TOME, dr. dent. med.

Patronaža z nego – predstojnica: Magda BRLOŽNIK, vms

Urgentna medicina z NMP predstojnik: Rok MAČEK, dr. med.

Reševalna postaja – predstojnik: Branko KEŠPERT, diplomirani zdravstvenik

Kardiologija – predstojnik: prim. Janez TASIČ, dr. med.

Psihiatrija – predstojnik: Andrej VILČ, dr. med.

Dermatologija – predstojnica: Alenka KARAS ERKLAVEC, dr. med.

Pulmologija in alergologija – predstojnik: prim. mag. Stanislav KAJBA, dr. med.

Ginekologija – predstojnica: Tatjana BENČIČ TORBICA, dr. med.

Fiziatrija in fizioterapija – predstojnik: Miran ŠKORJANC, dr. med.

Rentgenologija in ultrazvok – predstojnik: Mladen MALINAR, dr. med.

Laboratorij– predstojnica: Mojca KOZMELJ, univ. dipl. inž.

 

 

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, katerega ustanovitelj je Mestna občina Celje, kot soustanoviteljice pa nastopajo še občine Vojnik, Štore in Dobrna.

ZD Celje zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni vsem prebivalcem občin Celje, Dobrna, Vojnik in Štore, skupaj skoraj 65.000 občanom. Specialistične in nekatere druge zdravstvene storitve pa nudi zavarovancem in samoplačnikom širše celjske regije, ki šteje približno 240.000 ljudi. ZD Celje opravlja zdravstveno dejavnost na lokacijah Zdravstvenega doma v Celju in Zdravstvenih postaj Vojnik, Štore in Dobrna.

 

Večino dohodka zavod ustvari na osnovi letne pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije za storitve na področju splošne medicine, nujne medicinske pomoči, pediatrije in šolske medicine, mentalne higiene, zdravljenja odvisnosti, fizioterapije, reševalne službe, patronažne dejavnosti, zobozdravstva in različnih specialističnih področjih, kot so interna medicina s kardiologijo, pulmologija z alergologijo, dermatologija, RTG in UZ dejavnost, psihiatrija, ginekologija, fizikalna medicina in rehabilitacija. Znaten del prihodka zavoda predstavlja dejavnost medicine dela, prometa in športa ter servisne dejavnosti drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti kot je laboratorij, RTG zob ter pranje in čiščenje prostorov.

 

Pomemben element poslovne politike zavoda v preteklem letu je bila skrb za kakovost zdravstvenih storitev tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki. Kvaliteta dela je predmet rednih nadzorov tako zunanjih kot notranjih. Na ta način se utrjuje zaupanje bolnikov in dviga strokovna raven dela v zavodu. Vsako pripombo in kritiko smo skrbno preverili in analizirali. Večina pritožb ali pripomb se v skladu z osnovnim namenom pritožbenih poti »4P« ZD Celje reši na nivoju delovnih enot.

Standard zdravstvenih storitev smo v preteklem letu zviševali z nabavo sodobne medicinsko tehnične opreme, z vlaganjem v obnovo prostorov in izobraževanjem kadrov.

 

Investicije v letu 2012

Tudi v letu 2012 je Zdravstveni dom nadaljeval z investicijskimi vlaganji v medicinsko, pohištveno in računalniško opremo, stavbno pohištvo, vozni park. Skupna vrednost planiranih investicijskih vlaganj je znašala 1.418.440 eur. Med najpomembnejšimi investicijami v medicinsko opremo štejemo nakup ultrazvočnega aparata za potrebe kardiologije, digitalnega rentgenskega aparata za pljučno diagnostiko ter reanimobila. Med ostalimi večjimi investicijami pa so obnova splošnih ambulant v A traktu in biokemičnega laboratorija.

Nahajate se na strani Zdravstvo | Zdravstveni dom Celje